Dvojno Knjigovodstvo (Napredni Kurs)

Kurs je namenjen vlasnicima  privrednih društava  kao i polaznicima koji žele profesionalno da se bave  poslovima u knjigovodstvu. Kurs je kreiran tako da omogućava polaznicima sticanje znanja za samostalno vođenje poslovnih knjiga po principu dvojnog knjigovodstva,uz primenu kontnog plana i kontnog okvira, MRS i MSFI.  Polaznici se obučavaju za knjiženje  svih poslovnih promena u robnom i finansijskom knjigovodstvu. Kursom  su obuhvaćene  poslovne promene u klasama  od 0 do 8, kao i izrada osnovnih  finansijskih izveštaja: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički aneks.

Kurs je koncipiran tako da se polaznici osposobljavaju za vođenje poslovnih knjiga  za mikro, mala i srednja pravna lica  koja se bave trgovinskom, gradjevinskom, uslužnom delatnošću, koja imaju uvoz i izvoz, koja zapošljavaju radnike po raznim osnovama (Ugovorom o radu, Ugovorom o privremenim i povremenim poslovoima, Ugovorom o delu….), koja su u sistemu PDV-a, koja imaju stalnu imovinu….Tokom kursa polaznici  se obučavaju uz primenu najnovije zakonske regulative.

Nakon završenog kursa, polaznicima se organizuje ispit, minimalan broj bodova je 60, maksimalan 100. Ukoliko polaznici uspešno polože kurs dobijaju sertifikat.

Po završenom kursu,  polaznici su osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga po principu dvojnog knjigovodstva. Svaki polaznik ima pravo na mentorstvo organizatora kursa u trajanju od godinu dana po završenom kursu.

Detaljan opis kursa

Kurs je podeljen u tri dela:

Prvi deo kursa obuhvata upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje ovu oblast i u okviru ovog dela  polaznici se upoznaju sa: Zakonom o privrednim društvima, Zakonom  o računovodstvu, Zakonom  o  reviziji, Zakonom o PDV-u, Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Drugi deo kursa je knjiženje  poslovnih  promena po principu dvojnog knjigovodstva  uz primenu kontnog plana i kontnog okvira za kalse od 0 do 8, MRS i MSFI, izrada završnog računa i popunjavanje poreskih bilansa.Drugi deo kursa obuhvata stvarne poslovne situacije sa kojima se prosečni knjigovodja susreće tokom svog rada kao. Ovaj deo programa se prilagođava i potrebama polaznika, pa je moguće pored već definisanog programa kursa dodati i određene specifičnosti na zahtev polaznika.

Treći deo kursa je rad na knjigovodstvenom programu AKSIOM i praktična primena svega naučenog uz realnu računovodstvenu dokumentaciju.